Имидж-каталог НБ ТГУ

АН Казах. ССР. Ин-т астроф

АН Казах. ССР. Ин-т астроф

АН Казах. ССР. Ин-т зоологии

АН Казах. ССР. Ин-т зоологии

АН Киргиз. ССР

АН Киргиз. ССР

АН Латв. ССР

АН Латв. ССР

АН Латв. ССР. Ин-т зоотехники

АН Латв. ССР. Ин-т зоотехники

АН Лит. ССР

АН Лит. ССР

АН Лит. ССР Ин-ты

АН Лит. ССР Ин-ты

АН Молд. ССР

АН Молд. ССР